دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید


لیست ماهانه جلسات دفاع
   
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:نادر لطیف
دانشجو: منا عیدی نژاد
تاریخ:
1399/01/18
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:نادر لطیف
دانشجو: منا عیدی نژاد
تاریخ:
1399/01/18
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:نادر لطیف
دانشجو: فرشته رامین
تاریخ:
1399/01/18
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:نادر لطیف
دانشجو: فرشته رامین
تاریخ:
1399/01/18
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:نادر لطیف
دانشجو: حمید دهقانی زاده
تاریخ:
1399/01/18
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:نادر لطیف
دانشجو: رضا گندمی
تاریخ:
1399/01/18
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رضا عباسی
تاریخ:
1399/01/11
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رضا عباسی
تاریخ:
1399/01/11
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رضا عباسی
تاریخ:
1399/01/11
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حسین زنگنه
تاریخ:
1398/12/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منصور معتمدی زاده
تاریخ:
1398/12/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمد کردانی
تاریخ:
1398/12/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منصور معتمدی زاده
تاریخ:
1398/12/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منصور معتمدی زاده
تاریخ:
1398/12/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب موسوی
تاریخ:
1398/12/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب موسوی
تاریخ:
1398/12/19
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:دکتر رامین غریبوند پژوهش
دانشجو: مرجان یزدی زاده
تاریخ:
1398/12/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مراد پوربندری
تاریخ:
1398/12/08
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: یعقوب شعبانی
تاریخ:
1398/12/05
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ایمان احقری
تاریخ:
1398/12/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فرشته رامین
تاریخ:
1398/12/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فرشته رامین
تاریخ:
1398/12/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فرشته رامین
تاریخ:
1398/12/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فرشته رامین
تاریخ:
1398/12/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدرضا افشار
تاریخ:
1398/12/04
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه سهیلی فر
تاریخ:
1398/12/03
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو محمد ال بوغبیش کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/12/03
موضوع: صدور کد
علی امیری برای پایان نامه دانشجو مریم عبیداوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/12/03
موضوع: صدور کد
علی امیری برای پایان نامه دانشجو خاطره کارگرپور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/12/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: منا عیدی نژاد
تاریخ:
1398/12/03
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:نادر لطیف
دانشجو: رضا گندمی
تاریخ:
1398/12/03
موضوع: صدور کد
علی امیری برای پایان نامه دانشجو فاطمه سهیلی فر کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/12/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سید علمدار چاشی
تاریخ:
1398/12/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سید علمدار چاشی
تاریخ:
1398/12/03
موضوع: صدور کد
* طبیب نژاد برای پایان نامه دانشجو منا میاهی عرب کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/12/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید پیام
تاریخ:
1398/12/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:نادر لطیف
دانشجو: فرشاد خلفیان
تاریخ:
1398/12/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:نادر لطیف
دانشجو: مهدی بمانی لیرکشاسی
تاریخ:
1398/12/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:نادر لطیف
دانشجو: محمد رحیمی معظم پور
تاریخ:
1398/12/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:نادر لطیف
دانشجو: محمد رحیمی معظم پور
تاریخ:
1398/12/01