دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید


لیست ماهانه جلسات دفاع
   
تعداد اعضای آنلاین: 14                   کاربران مهمان: 1066
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو سید علیرضا شفیعی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر عبدی پور
دانشجو: سید علیرضا شفیعی
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: صدور کد
امیر عبدی پور برای پایان نامه دانشجو محمد جوکار کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بتول حمدی سالمی
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:عباس هاشمی
دانشجو: محمود توسلی کجیدی
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:عباس هاشمی
دانشجو: عباس شرف الدینی
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:عباس هاشمی
دانشجو: الهام حسینی جلیلیان
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بتول حمدی سالمی
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:عباس هاشمی
دانشجو: علی بلم چی
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ستایش درخشش
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ستایش درخشش
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب خدادادی
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب خدادادی
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: صدور کد
* طبیب نژاد برای پایان نامه دانشجو بتول حمدی سالمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:* عباس وند
دانشجو: مسعود صادقی میانرودی
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:* عباس وند
دانشجو: مهناز مترقی
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزاد فهیم
تاریخ:
1398/09/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احسان حسینی فالحی
تاریخ:
1398/09/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره شریف نیا
تاریخ:
1398/09/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهه شجاعی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: صدور کد
علی امیری برای پایان نامه دانشجو ازاده سلطانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:عباس هاشمی
دانشجو: سیدمهدی سبط نبی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیدمهدی سبط نبی
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عباس کفایی
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عباس کفایی
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عباس کفایی
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صدور کد
علی امیری برای پایان نامه دانشجو شهره رضازاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بابک نیلایی سنگری
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:* عباس وند
دانشجو: مهناز مترقی
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صدور کد
* طبیب نژاد برای پایان نامه دانشجو علیرضا جعفری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:* عباس وند
دانشجو: مسعود صادقی میانرودی
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صدیقه طوبایی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تخمین پارامترهای مجهول در برخی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی از مرتبه کسری .......
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:عباس هاشمی
دانشجو: یوسف ممبینی
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:فاطمه مرعشی
دانشجو: مراتب ساکی
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:فاطمه مرعشی
دانشجو: مینا شهبازی
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:فاطمه مرعشی
دانشجو: سیدعلی فاضلی مطلق
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:فاطمه مرعشی
دانشجو: نرگس سبزپوری
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:طیب ساکی نژاد(رئیس دانشکده)
دانشجو: صمد تراب
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:طیب ساکی نژاد(رئیس دانشکده)
دانشجو: صمد تراب
تاریخ:
1398/09/12
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عباس کفایی
تاریخ:
1398/09/12